• 973 202441
  • info@ilerfred.com

Còdi Ètic i Protocol de Gestió d’Informacions

INDUSTRIAL LLEIDATANA DEL FRED, S.L.U ha establert el seu Sistema Intern d’Informació de conformitat amb l’assenyalat en la Directiva 2019/1937 i en la llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

L’existència d’aquest Sistema Intern d’Informació no impedeix la presentació de denúncies per altres canals externs d’àmbit europeu, estatal o autonòmic existents, com l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents.

S’ha elaborat un Protocol per a la Gestió del Sistema Intern d’Informació on s’estableix el procediment a seguir davant la recepció de qualsevol denúncia que es rebi per part d’empleats, administradors, socis, proveïdors, així com altres persones interessades sobre fets contraris a la legalitat, al Codi Ètic i/o a les normes internes.

Les denúncies poden dur-se a terme de manera anònima, i si no és així, es reservarà la identitat de l’informant. Es podran interposar de manera escrita i/o de manera verbal per les següents vies:

  • El canal denuncies: canalcomunicacion@ilerfred.com
    Mitjançant correu postal: Departament de Compliance, Rebés-Ferrer Travessera de Gràcia, 18, 4a 08021
    Trucada telefònica: Responsable del sistema intern d’informació: 687 45 46 55 / Departament de Compliance, Rebés-Ferrer: 933 68 27 38
    Reunió presencial amb el Responsable del Sistema, a sol·licitud de l’informant en un termini màxim de 7 dies.
  • En tot cas, després de la denúncia s’haurà de justificar recepció en un màxim de 7 dies i el procediment no podrà tenir una durada total superior a 3 mesos.

El Sistema Intern d’Informació s’articula com una eina confidencial i la utilització de la qual no comportarà represàlies.

El tractament de les dades personals realitzat en virtut de les actuacions dutes a terme en el marc del Sistema Intern d’Informació es realitzarà de conformitat amb la normativa nacional i internacional vigent en matèria de protecció de dades personals, i no es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta i necessària per a l’esbrinament i descobriment dels fets objecte de denúncia. Les denúncies es conservaran únicament durant el període que sigui necessari i proporcionat.

Molt més que instal·lacions de fred